voorwaarden

Militariaverkoop.nl

voorwaarden

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Versie 1.1 

1. Algemene gebruiksvoorwaarden

1.1 algemeen

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website met de domeinnaam www.militariaverkoop.nl alsook www.militariaverkoop.be.

www.militariaverkoop.nl (-.be) is een advertentieplatform opgesteld door verzamelaars voor verzamelaars van militaria.

Hierin heeft iedereen de mogelijkheid om militaria advertenties te plaatsen ook niet-verzamelaars. De plaatsing van de advertentie zal in meeste gevallen gratis zijn, doch zullen er enkele rubrieken zijn waarvoor een vergoeding zal worden gevraagd.

Door u aan te melden of door het gebruiken van de website verklaart u kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en aanvaardt u deze.

militariaverkoop.nl (.be) raadt iedere bezoeker van de website aan om de Algemene Gebruiksvoorwaarden voorafgaand aan het gebruik van de website te lezen. Indien minderjarig wordt u verplicht om toestemming te verkrijgen van u wettelijke vertegenwoordiger.

militariaverkoop.nl (.be) wordt u aangeboden door MA-onlinetrading VOF, opgericht naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel te Galliërshof 16, 5349 BV te Oss, met KvK-nummer: 61532606 en BTW-nummer NL854379095B01.

Militariaverkoop.nl (-.be) is geen partij bij de overeenkomst die tussen een adverteerder en een koper tot stand komt. Adverteerders en kopers dienen onderlinge problemen zelf op te lossen zonder inbreng van Militariaverkoop.nl (-.be).

1.2 Privacy Policy

In ons privacy policy geven wij aan hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken en welke maatregelen wij nemen om uw privacy te beschermen wanneer u gebruik maakt van onze website.

Zoals beschreven in ons Privacy Policy verleent u ons toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens bij gebruik van onze website.

Wij gaan ervan uit dat u onze privacy policy door heeft genomen alvorens u onze website gebruikt. Bij gebruik van onze website stemt u in met onze privacy policy.

De privacy policy is te vinden onder de link “Privacy policy”.

2. Regelgeving advertentieplaatsing

2.1 aanmelden en advertentieplaatsing

De adverteerder/koper van onze website kan zich als adverteerder of koper gratis aanmelden door het registratieformulier in te vullen op de website. De bezoeker kan na aanmelding zijn persoonlijke pagina  wijzigen indien gewenst en/of zijn persoonlijke pagina van de website verwijderen. De ingegeven gebruikersnaam zal niet gewijzigd kunnen worden.

De adverteerder/koper dient zijn persoonsgegevens naar waarheid in te vullen en staat in voor de compleetheid en  juistheid van die gegevens. De adverteerder/koper is verplicht zijn persoonlijke pagina actueel te houden.

De adverteerder/koper is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van zijn e-mailadres en wachtwoord. Ter beschikking stellen aan derden is niet toegestaan!

Bij het aanmelden van een account is het niet toegestaan om meerdere accounts eigen te maken die tot doel hebben meerdere dezelfde advertenties te plaatsen of zich zelf uitgeven als een andere bezoeker. Tevens is het niet toegestaan om onder een account meerdere dezelfde advertenties te plaatsen ook niet in verschillende rubrieken.

Een accountnaam dient geen URL (of deels) of een e-mail,- en of webadres te bevatten.

2.2 Advertentieovereenkomst

De koper kan op de website advertenties van andere adverteerders bekijken en indien nodig reageren op de desbetreffende advertentie door een email te zenden naar de adverteerder. Tevens kan degene zelf advertenties plaatsen.

Via de link ‘advertentie plaatsen’ kan de adverteerder een advertentie creëren en dit vervolgens op de website plaatsen. Na het plaatsen van de advertentie kan de adverteerder deze advertentie te alle tijde wijzigen. Het plaatsen van een advertentie is in meeste gevallen gratis, echter zullen er ook rubrieken zijn waarvoor een vergoeding wordt gevraagd.

Na het daadwerkelijk plaatsen van een advertentie (met of zonder vergoeding) komt ook de overeenkomst voor het gebruik conform de algemene gebruiksvoorwaarden en onze privacy policy tussen www.militariaverkoop.nl (-.be) en de adverteerder tot stand.

Advertenties blijven 90 dagen op de website staan, mits aan de algemene gebruiksvoorwaarden wordt voldaan en adverteerders hun advertenties niet zelf hebben verwijderd.

Voor betaalde advertenties gelden andere regels zie onder.

Na deze periode van 90 dagen, mits niet wordt “omhoog geplaatst” door de adverteerder zal de advertentie door militariaverkoop.nl (-.be) automatisch worden verwijderd. Dit geld voor zowel betaalde als onbetaalde advertenties.

Advertenties dienen na verkoop of verval van de producten door de adverteerder te worden verwijderd. Door het verwijderen van de advertentie of na de verkoop van de producten komt de overeenkomst ten einde tussen militariaverkoop.nl (-.be) en de adverteerder.

3. Algemene voorwaarden voor het plaatsen van advertenties

Advertenties die door de adverteerder op de website worden geplaatst, dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen. Indien advertenties niet aan deze voorwaarden voldoen, zullen deze door militariaverkoop.nl (-.be) verwijderd worden:

(Herhaaldelijke verwijderingen van advertenties van de desbetreffende adverteerder kan leiden tot verwijdering van de account van deze adverteerder)


-Advertenties moeten onder de juiste rubriek worden geplaatst;
-Per advertentie mag slechts 1 product worden aangeboden;
-De advertentie dient in de Nederlandse taal te zijn opgesteld;
-De advertentie mag niet misleidend of onjuist zijn.
-De advertentie dient zo te zijn opgesteld dat het geen wat omschreven is, duidelijk is voor de     potentiele koper. Inclusief de belangrijkste producteigenschappen en condities van het product.
-Foto's bij de advertentie dient betrekking te hebben op het aangeboden product. Het is niet toegestaan om foto's te plaatsen, waarop het auteursrecht of portretrecht van een derde rust. Mits toestemming van de auteur.
-De advertentie mag geen overmatige hoeveelheid aan tekens of trefwoorden bevatten om de aandacht te trekken of om de kans te vergroten dat zijn advertentie in meerdere zoekopdrachten zichtbaar is.
-Het is verboden om advertenties te plaatsen die dienen om reklame te maken voor een eigen onderneming m.u.v. de reklameadvertenties elders op de pagina.

Tarieven kunnen worden opgevraagd via het contactformulier.
-Het is niet mogelijk om websites te vermelden of links naar websites op te nemen in de advertentie alleen tegen een betaalde vergoeding.

-Het is verboden om advertenties te plaatsen voor derden. Iedere adverteerder is zelf verantwoordelijk voor hetgeen dat wordt geplaatst.

-Het is verboden om beledigende of shockerende teksten te gebruiken die andere kunnen schaden in de titel of tekst.

-Foto’s die beledigende of shockerende teksten of tekens bevatten dienen te worden gecensureerd dusdanig dat er geen enkel zicht van deze teksten of tekens te zien zijn voor andere bezoekers van de website.

-Voor alle advertenties geldt de Nederlandse wet- en regelgeving.

 

Militariaverkoop.nl (-.be) behoud zich het recht voor advertenties (betaald of onbetaald) te verwijderen indien deze niet voldoen aan bovenstaande voorschriften. Bij verwijdering van betaalde advertenties zal geen creditering van de advertentiekosten worden gedaan richting de adverteerder.

Kopers worden geacht de Nederlandse wet- en regelgeving te kennen die van toepassing is op de product die zij aankopen.

adverteerders dienen zeker te zijn dat de door hen aangeboden en gevraagde product overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving verhandeld mag worden, alvorens deze op de website te plaatsen. De adverteerder dient eventueel advies in te winnen bij de bevoegde instanties om zeker te zijn van plaatsing conform de geldende wet-en regelgeving.

Militariaverkoop.nl/-.be is niet verantwoordelijk voor plaatsingen van advertenties door adverteerders die zich niet aan de wettelijke regelgeving houden.

Voor Belgische adverteerders geld tevens voor plaatsing van producten de Nederlandse wet- en regelgeving!

Bij het opstellen van advertenties heeft de adverteerder de mogelijkheid om zijn advertenties, mits tegen betaling, te promoten. Prijzen van de promotie advertenties zijn op aanvraag via het contactformulier of te vinden onder de betaalde rubrieken.


4. Biedingen

De adverteerder is niet verplicht een bod te aanvaarden die wordt gedaan via het biedingsproces of per emailcontact.

 Indien een bod door de adverteerder wordt aanvaard, verplicht dit de bieder niet tot aankoop van het product.

militariaverkoop.nl (-.be) is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor verkoop van producten door derden. Een koopovereenkomst wordt aangegaan tussen de adverteerder en de koper.

Het is niet toegestaan biedingen bij advertenties te plaatsen met als enig doel het biedingsproces te beïnvloeden middels bijvoorbeeld:

-Bieden maar niet de mogelijkheid hebben tot aankoop van het desbetreffende product;

-Het verhogen van biedingen door de adverteerder zelf of naasten van de adverteerder.

Indien een advertentie vanwege het verlopen van de plaatsingstermijn of om enige andere reden verwijderd wordt, zullen de bijhorende biedingen ook verwijderd worden.

5. Betalingen

De adverteerder mag voor aankoop van een product een koper niet verplichten om een bepaalde betaalmethoden te gebruiken.

Adverteerders die als ondernemer hun goederen en diensten aan particulieren aanbieden, zijn op basis van artikel 38 van de Wet op de omzetbelasting verplicht totaalprijzen inclusief btw te vermelden in de advertentie.

6. Niet toegestane artikelen:                                                           

Het is niet toegestaan om advertenties te plaatsen met de volgende inhoud:

-Erotisch materiaal of een link daarna;

-Materiaal om grappen uit te halen of personen lastig te vallen;
-Materiaal waarin persoonsgegevens van derden worden verwerkt;
-Discriminerend materiaal te gebruiken op grond van politieke voorkeur, godsdienst, ras, geslacht, nationaliteit, geaardheid kwetsend of beledigend is;

-Materiaal die virussen of andere software bevat die de website of de rechten en belangen van adverteerders of kopers kunnen schaden;
-Materiaal waarmee illegale activiteiten kunnen worden gepleegd m.u.v. items die volgends de Nederlandse wetgeving zijn toegestaan;
-Materiaal waarmee inbreuk wordt gemaakt op de Intellectuele Eigendomsrechten, de privacy of enig andere rechten van militariaverkoop.nl of haar holding MA-onlinetrading, haar adverteerders of derden;
-Materiaal die betrekking heeft op producten waarvan de handel in strijd is met de geldende Nederlandse wet- en regelgeving.

-Materiaal die een ander onderwerp hebben dan verkoop van “militaria” gerelateerde producten.
-Materiaal waarmee militariverkoop.nl (-.be) het redelijkerwijs om andere dan de hierboven genoemde redenen niet eens mee kan zijn.

-Materiaal die illegaal of onrechtmatig zijn verkregen of waarvan de handel is verboden.

-Producten aan te bieden die vergunning plichtig zijn.

-Producten die zijn gereproduceerd en worden aangeboden op een manier om bezoekers te misleiden.

 

Indien u als adverteerder of koper materiaal ontdekt wie volgens bovenstaande regelgeving verboden is, kan u via de “meld misbruik” link dit aan ons melden. Wij zullen dan bekijken of dit inderdaad het geval is en zo eventueel maatregelen treffen tegen de adverteerder of de advertentie zo spoedig mogelijk verwijderen.

 

De inhoud van de website of de software mag door de bezoeker/adverteerder/koper niet gereproduceerd en/of gedeeld worden. Tevens niet via een forum,social media of andere openbare bronnen, zonder toestemming van militariaverkoop.nl (-.be) of haar holding MA-onlinetrading.

7. Aansprakelijkheid

Voor zover wettelijk is toegestaan, sluit militariaverkoop.nl (-.be) iedere aansprakelijkheid uit voor elke vorm van schade, direct of indirect, die een bezoeker/adverteerder/koper lijdt of heeft geleden door gebruik of voortvloeiend uit aankopen e.d. van of via onze website of applicatie.

Militariaverkoop.nl (-.be) is in ieder geval niet aansprakelijk voor bijzondere, indirecte en gevolgschade die verband houdt met het gebruik en functioneren van de website of van de applicatie.

Hieronder wordt tevens verstaan: schending van eer en goede naam, gederfde winst en verlies van persoonsgegevens.

 

8.Garanties

Militariaverkoop.nl (-.be) kan niet garanderen dat de producten die door adverteerders op de website worden aangeboden voldoen aan de juiste verwachtingen van een koper. Het is de koper zijn keuze om in te gaan op advertenties of niet.

Aangezien de advertenties op de website afkomstig zijn van adverteerders en niet van militariaverkoop/nl/-.be, verleent militariaverkoop.nl/-.be  geen garantie over de aangekochte artikelen of afgenomen diensten.

Tevens geeft militariaverkoop.nl (-.be) geen garantie dat een koper de aankoopprijs kan voldoen van het aangekochte product.

9. Wijzigingen van de website en de applicatie

Militariaverkoop.nl (-.be) behoudt zich het recht voor om te allen tijde de website/applicatie/software/hosting/privacypolicy/algemene gebruiksvoorwaarden te kunnen wijzigen of beëindigen.

10.Websites en applicaties van derden

De website zal links (hyperlinks of banners) bevatten naar websites en diensten van derden die geen eigendom zijn van militariaverkoop.nl (-.be).

Militariaverkoop.nl (-.be) heeft geen controle over en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, de beleidsregels, de gebruiksvoorwaarden of de werkwijzen van deze websites. In deze gevallen dient u zich in te stemmen met de beleidsregels en de gebruiksvoorwaarden van deze websites.

Voor vragen over het gebruik en de werking van de website, kunnen bezoekers per e-mail vragenstellen.

Heeft u ideeën of verbeterpunten laat het ons weten!

11. Betaalde advertenties

Een adverteerder heeft de mogelijkheid advertenties, tegen vergoeding, zijn of haar advertentie te promoten.

Bij het kiezen van de rubriek of opvalmogelijkheid wordt, indien van toepassing, de bijbehorende prijs kenbaar gemaakt.

Alle genoemde prijzen op de website zijn inclusief 21% BTW.

In geval van een betaalde advertentie komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de betaling is ontvangen en zal de advertentie direct na ontvangst betaling worden geplaatst.

Een adverteerder kan, door betaling van een vergoeding zijn advertentie bovenaan de lijst met advertenties plaatsen. Het “Omhoog plaatsen” van een advertentie  gebeurt na ontvangst van het de betaling.

Een overzicht van alle advertentietarieven kan eventueel worden opgevraagd via onze contactformulier.

De overeenkomst in geval van de betaalde advertenties zal worden beëindigd zodra de advertentietermijn is beëindigd.

Na betaling van de advertentiepromotie is het niet meer mogelijk om deze te cancelen, behalve door zelf de advertentie te verwijderen. Teruggave van het advertentietarief zal niet worden gedaan.

Een digitale factuur kan door iedere gebruiker worden aangevraagd via het contactformulier. Iedere gebruiker die in zijn account aangeeft een maandelijkse factuur per e-mail te willen ontvangen, gaat met digitale facturering akkoord. De maandelijkse factuur betreft alle betalingen die via onze website zijn uitgevoerd, tijdens de voorafgaand maandelijkse periode aan de factuurdatum.

Militariaverkoop.nl behoud zich het recht voor om de advertentietarieven, naam en/of duur te wijzigen.

Voor website reclame in de vorm van “banner” en “partnerlink” zijn de algemene advertentievoorwaarden van toepassing. Deze zijn eveneens als de dan geldende reclametarieven opvraagbaar via het contactformulier.

Bij technische storingen of bij overmacht is Militariaverkoop.nl niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het niet kunnen tonen van de (betaalde) advertenties. De adverteerder heeft geen recht op teruggave van het advertentietarief van de betaalde advertentie.

Wij kunnen u niet garanderen dat de website altijd zal voldoen aan uw eisen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de website geheel correct functioneert en/of een continue (veilige) toegang tot de website kan worden verkregen.

Alle teksten en cijfers op de website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten. 

Wij wensen u een prettig verblijf op onze website toe!

 

 

 

 Copyright bij Militariaverkoop.nl, alle rechten voorbehouden.